Parkerade bilar längs med lummig gågata i centrala Falun

Här får du inte stanna eller parkera

I trafikförordningen finns bestämmelser om hur man får stanna och parkera sitt fordon. Huvudprinciperna är att man ej får stanna eller parkera så att fara uppstår eller så att man hindrar eller stör andra.

Det är förbjudet att parkera

 • så att ditt fordon står utanför en parkeringsruta med något hjul,
 • på allmänna platser utanför vägen, till exempel i diken, i skiljeremsor, i parker, planteringar eller liknande,
 • inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning,
 • framför infarten till en fastighet, eller så att in- och utfart från fastigheten försvåras,
 • på en hållplats för bussar, spårvagnar eller skolskjuts,
 • på huvudled,
 • bredvid ett annat fyrhjuligt fordon som har stannat eller parkerat längs en väg,
 • så att andra fordon hindras från att komma i väg eller
 • så att andra hindras från att komma i eller ur sitt fordon.

Förutom det, får du heller inte stanna eller parkera

 • på eller inom ett avstånd av tio meter före en cykelpassage eller cykelöverfart,
 • på eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller gångbana,
 • i en korsning med järnväg eller spårväg,
 • så att vägmärken eller trafiksignaler skyms,
 • på en motorväg eller motortrafikled,
 • i en vägport eller tunnel, på eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är skymd,
 • längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen,
 • i ett cykelfält,
 • i ett spärrområde,
 • i en cirkulationsplats eller
 • i ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik m.fl.