Ung man använder mobiltelefonen för att parkera i Falun

Personuppgifter hos Falu P

Falu P värnar om din integritet. Oavsett om du är medarbetare, leverantör eller kund ska du känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vår personuppgiftspolicy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och visar vad vi gör för att värna dina rättigheter. Syftet med policyn är att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi nyttjar dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan tillvarata dina rättigheter.  

Riktlinjer

Personuppgifter vi behandlar Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rätt till det. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag. Personuppgifter som inte längre behövs för att fullgöra våra förpliktelser kommer att tas bort. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer, e-postadress
 • Födelsedatum eller personnummer
 • Fotografier
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Debiteringsgrundande information såsom kontrakt, mätvärden och övrig service
 • Information om din anläggning/bostad/lokal
 • Registreringsnummer vid parkeringsärenden
 • Avtalsrelaterad information
 • Uppgifter och kommentarer som du självmant och frivilligt registrerar

Tillgång till dina personuppgifter Vid behov kommer vi be om ditt samtycke innan vi hanterar dina personuppgifter. Du har rätt att återkalla ditt samtycke. Då kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Dina personuppgifter samlas in via:

 • att du tillhandahåller dem oss direkt
 • besök på vår webbplats
 • nyttjande av vår mobilapplikation Faluappen
 • offentliga register
 • våra medarbetare som du kontaktar
 • nyhetsbrev och andra utskick
 • enkäter och undersökningar
 • våra sociala medier

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. För känsliga personuppgifter har endast ett begränsat antal medarbetare tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär ett högre skydd för dig och dina rättigheter. Våra IT-system och vår mobilapplikation Faluappen har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, ändringar samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet. Faluappen ”Falun” lagrar ingen information om dina betalkort i din telefon – allt krypteras och lagras säkert hos betaltjänstleverantören. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy. När vi lämnar ut dina personuppgifter Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och/eller sekretessavtal, som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar hos Personuppgiftsansvarig

Falu P AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att bolaget är ansvarig för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Dataskyddsombud

Dataskyddsombudet ser till att tillvarata dina rättigheter och din integritet och säkerställer att dina personuppgifter hanteras korrekt. Rättelse och insyn Falu P strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta vår kundservice. Du kan neka att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. Första gången vi tar in personuppgifter om dig får du mer information om hur du kan tacka nej. Klagomål Om du har några frågor gällande denna personuppgiftspolicy eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsombud via vår kundservice.

Kontaktuppgifter

E-post: info@falup.se Telefon: 023-108 80 Postadress: Falu P AB Östra Hamngatan 1, 791 71 FALUN

I korthet

Vi behandlar dina personuppgifter primärt för att fullfölja våra åtaganden inom medborgarservice. Vi behandlar endast de personuppgifter som behövs för vårt uppdrag och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Dina personuppgifter kan också behövas för att ge dig bra service avseende vad gäller information, parkeringstjänster, marknadskommunikation och undersökningar.