P-bot på vindruta

Lapp i rutan?

P-bot eller p-böter är vad den lilla lappen som sätts på ett felparkerat fordon kallas i folkmun. Egentligen finns det inget som heter p-bot eller p-böter, det är antingen en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. På lappen står det att du måste betala en avgift för att du har parkerat fel. Vilken typ av avgift du ska betala beror på om du har felparkerat på kommunal eller privat mark. I trafikförordningen finns allmänna regler om hur du får stanna och parkera. Dessa anges inte genom vägmärken, utan det är ditt ansvar att kunna dem ändå. Här kan du bläddra i en broschyr som Transportstyrelsen har gjort om de viktigaste generella bestämmelserna för att stanna och parkera. Det finns också lokala bestämmelser om stannande och parkering. Dessa bestämmelser är anpassade till lokala förhållanden och utmärks normalt med vägmärken.  

Vad innebär gatumark och tomtmark när jag parkerar?

I Sverige finns det två olika typer av mark: gatumark och tomtmark. Det är två olika lagar som styr parkering på dessa. Kommunens gator och torg kallas gatumark och lyder under kommunallagen. Privata parkeringsanläggningar kallas för tomtmark och lyder under civilrättslig lag. För dig som parkerar innebär detta att du får en parkeringsanmärkning och blir skyldig att betala en felparkeringsavgift när du har felparkerat på gatumark, det vill säga kommunal mark. Har du felparkerat på tomtmark, det vill säga privat mark, får du en kontrollavgift. Överst på boten står det vilken typ av bot du har fått.  

Vilken är skillnaden mellan parkeringsanmärkning och kontrollavgift?

Parkeringsanmärkningar får utfärdas av parkeringsvakt eller polis. Det är varje enskild kommun som beslutar om beloppen för felparkeringsavgifter. Kontrollavgifter får utfärdas av parkeringsvakt eller markägare. Kontrollavgiften får inte vara högre än den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen. Den som utfärdar en parkeringsanmärkning eller kontrollavgift måste ha för ändamålet lämplig utbildning. För parkeringsvakter på kommunal mark krävs offentligrättslig utbildning, medan civilrättslig krävs på privat mark. En ny parkeringsanmärkning eller kontrollavgift får tas ut för varje påbörjat kalenderdygn, men inte tidigare än sex timmar efter att den första anmärkningen utställdes. Högst fem parkeringsanmärkningar eller kontrollavgifter får tas ut för samma olovliga parkering. En viktig skillnad mellan de två är hur processen kring att bestrida en parkeringsanmärkning och att överklaga en kontrollavgift går till.  

Vad gör jag om jag anser att jag fått en felaktig parkeringsanmärkning?

Parkeringsanmärkning – betala först, bestrid sedan Parkering på gatumark styrs av den offentligrättsliga lagen Lag (1976:206) om felparkeringsavgift. Om du får en parkeringsanmärkning som du anser är felaktig ska du bestrida den, men du måste betala felparkeringsavgiften ändå. Om ditt bestridande godkänns får du tillbaka avgiften. Du har 8 dagar på dig att betala avgiften från det datum anmärkningen utfärdades. Om du inte betalar kommer du att att få påminnelser och förhöjd avgift, och därefter lämnas ärendet över till Kronofogden. Du har 6 månader på dig att bestrida en parkeringsanmärkning från det datum den är betald eller Kronofogdemyndigheten har startat indrivning av avgiften. Har du några frågor kring betalningen ska du vända till Transportstyrelsen. Besök Transportstyrelsens webbplats för mer information. Innehåller parkeringsanmärkningen uppenbara felaktigheter, som till exempel att fordonsfabrikatet är fel, kan du i stället ansöka om rättelse. Detta måste ske inom ett par dagar från det att du har fått anmärkningen. Du ansöker genom att ta med dig parkeringsanmärkningen till en polisstation i den kommun där den utfärdades. Om din ansökan om rättelse inte godkänns kan du gå vidare genom att bestrida anmärkningen. En parkeringsanmärkning som du anser är felaktig ska du bestrida till Polismyndigheten i Dalarnas län. Bestridandet måste ske skriftligt. Besök Polisens webbplats för mer information. Där finns också en blankett för ärendet.  

Vad gör jag om jag anser att jag fått en felaktig kontrollavgift?

Kontrollavgift – överklaga omgående, avvakta betalning Parkering på tomtmark styrs av den civilrättsliga lagen Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. För att få utfärda kontrollavgift krävs tydlig skyltning med vägmärken. Om du får en kontrollavgift som du anser är felaktig ska den överklagas omgående, utan att betalas. Om du betalar kontrollavgiften anses ärendet som avslutat, och detta kan leda till att du själv får driva ärendet till tingsrätten om du anser att avgiften är felaktig. Om du anser att du fått en felaktig kontrollavgift ska du överklaga denna till företaget som sköter parkeringsövervakningen, i vårt fall Aimo Ppark. Överklagan ska ske skriftligt och kan göras via ett webbformulär eller genom ett postat brev. Besök Aimo Parks webbplats för mer information.